Pricewinning ridden Welsh section A gelding/ Opvallende en brave gereden Welsh sectie A ruin

Pricewinning Welsh section A gelding. height 1.20 m. b. 2016 s. Eindegoois Fellow d/s. Dukeshill Magnum. good mover/ Mooe Welsh sectie A ster ruin, stokmaat 1.20 m. geb 2016 v. Eindegoois Fellow m/v. Dukeshill Magnum

 

SOLD/VERKAUFT/VERKOCHT